Home

Samenvatting Rapport Nationale DenkTank 2007

“Studenten maken verkeerde studiekeuzes en verliezen hierdoor tijd op weg naar de arbeidsmarkt”.

"Jaarlijks switchen 30.000 studenten (hbo en wo) van studie. Door switchen beginnen studenten gemiddeld een jaar later met werken. Als gevolg hiervan loopt de maatschappij jaarlijks 30.000 arbeidsjaren mis".

"Studiekeuzes worden lang niet altijd gemaakt op basis van talenten, maar op basis van imago, adviezen van ouders en kleurrijke wervingsfolders".

"Talentcoaching brengt het switchen terug met 50% kostenbesparing door lagere opleidingskosten en een betere motivatie".

Bovenstaande staat in een rapport van de Nationale DenkTank 2007. Hieruit blijkt dat jaarlijks veel studenten hun studie voortijdig stoppen, onder hun niveau afstuderen en/of veel later afstuderen door een verkeerde studiekeuze. Niet alleen scheelt dit de maatschappij veel geld maar is het ook voor studenten zelf erg vervelend. Een voorstel van de Nationale Denktenk is (o.a.) het inzetten van een TalentCoach en meer betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkeling van hun kind. In 2008 zal er een pilot opgestart worden waarin de invulling van de aanbeveling nader onderzocht en beproefd worden.

Uitval leidt tot het voortijdig beëindigen van een studie. Jaarlijks stoppen 140.000 leerlingen en studenten voortijdig met hun studie. Gedurende de eerste 5 jaar op de arbeidsmarkt zullen zij aanzienlijk minder salaris verdienen dan waneer zij waren afgestudeerd. De doorstroom van een opleiding naar een vervolgopleiding en ook binnen een opleiding zijn vaak niet optimaal.
Helaas gebeurt het vaak dat leerlingen en studenten onder hun niveau afstuderen door naar een lagere opleiding te switchen (afstroom). Het gaat om jaarlijks ca 11.000 leerlingen. Toelating op de hogere opleiding geeft aan dat zij de potentie bezitten om die opleiding af te ronden - met de juiste begeleiding hadden zij in veel gevallen de switch niet hoeven maken.

Jaarlijks vinden 27,000 opgeleiden geen werk. Tegelijkertijd staan er 48,000 vacatures open. De maatschappelijke kosten van deze mismatch zijn door de DenkTank geschat op ca 1,5 mrd EUR jaarlijks. De kosten van een vacature als gemiste waardecreatie door een werknemer bedragen ongeveer 1,75 van een brutosalaris (waarbij we waardecreatie berekenen als brutosalaris van werknemer + brutowinst van bedrijf per werknemer). Hierbij is aangenomen dat een tekort ofwel een onvervulbare vacature na een jaar toch vervuld wordt.

Veel leerlingen maken een verkeerde studiekeuze
Verkeerde studiekeuze veroorzaakt 40% van de uitval in het tertiair onderwijs. Van alle hbostudenten wisselt 18% van studie, bij wo-studenten is dit 26%.45 Daarnaast heeft een grote groep studenten spijt van de gemaakte studiekeuze, ondanks dat zij niet van studie wisselen. Op het mbo is dit 28%, op het hbo 20% en op het wo 19%.46 Uit interviews van de Nationale DenkTank blijkt dat hiervoor drie belangrijke oorzaken kunnen worden aangewezen.
Een leerling wordt voornamelijk op twee momenten in zijn schoolcarrière geholpen met kiezen: vlak voor de profiel-of sectorkeuze en in het eindexamenjaar. Daarbij wordt studiekeuze te weinig gezien als een proces dat al op jonge leeftijd begint. De tweede oorzaak is de wildgroei aan opleidingen, waardoor een leerling uit veel opleidingen moet kiezen. Ten slotte krijgt een leerling vooral aanbodgerichte voorlichting en ontvangt weinig persoonlijk advies. De arbeidsmarkt is op dit punt ook vaak nog te onzichtbaar voor de leerlingen.
Op het kleine aantal scholen waar wel uitgebreide programma’s voor studiekeuzebegeleiding zijn ontwikkeld, weten leraren door gebrek aan de juiste trainingen en weinig tijd in het curriculum vaak niet hoe ze deze programma’s het beste kunnen implementeren.

Talentcoaching
Bied alle leerlingen in het voortgezet onderwijs talentcoaching, zodat zij loopbaanbegeleiding krijgen op basis van individuele talenten.

Probleemomschrijving
Uit de analyse blijkt dat veel leerlingen een verkeerde profiel-, sector- of studiekeuze maken en als gevolg daarvan afstromen, uitvallen, doubleren of switchen. Factoren als imago en gebrekkige voorlichting spelen hierin een belangrijke rol. Dit zorgt er ook voor dat weinig leerlingen kiezen voor opleidingen en beroepen met een negatief imago, ondanks dat hun talenten hier wellicht wel liggen. De capaciteiten van de leerlingen worden niet optimaal benut en zij verliezen in het ergste geval hun motivatie. Daarnaast is er een gebrek aan gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel om te zorgen dat leerlingen hun optimale traject door het gehele onderwijssysteem volgen.

Iedere school in het voortgezet onderwijs zou moeten beschikken over een talentcoach (of meerdere, naar gelang de leerlingenpopulatie). Deze coacht de leerling structureel en individueel bij het optimaal benutten van zijn of haar talenten. Talentcoaching start aan het eind van het primair onderwijs en eindigt aan het eind van de vervolgopleiding. De talentcoach zal dus intensief contact met het primair en tertiair onderwijs moeten onderhouden. Om talenten optimaal te benutten, zal door iedere leerling elk schooljaar een cyclus doorlopen worden.
De verschillende fasen uit de cyclus zijn:

  1. Talenten ontdekken: de talentcoach maakt de leerling bewust van individuele talenten en drijfveren.

  2. Talenten uitproberen in de praktijk: de talentcoach gaat samen met de leerling op zoek naar geschikte ervaringsmomenten bij bedrijven en onderwijsinstellingen.

  3. Talenten evalueren: de talentcoach reflecteert samen met de leerling de opgedane ervaringen en stelt als dat nodig is het zelfbeeld bij.

Aandachtspunten
De verantwoordelijkheid voor het invoeren van de talentcoaching ligt bij de scholen in het voortgezet onderwijs. Zij kunnen hierin op verschillende manieren ondersteund worden: inhoudelijk (door partijen met expertise op het gebied van studieloopbaanbegeleiding zoals de NVS-NVL), praktijkgericht (door bedrijven met stagemogelijkheden) en financieel (door bijvoorbeeld OCW).

Financiële impact
Talentcoaching levert naar schatting bijna 650 miljoen euro per jaar op. Deze kostenbesparing zit hem in de daling van het aantal studieomzwaaiers, en lagere uitval. De kosten van invoering van talentcoaching bedragen ongeveer 130 miljoen euro per jaar. Deze kosten komen voort uit de uren die de talentcoach nodig heeft om zijn taak goed uit te voeren (circa 1.500 FTE) en zijn exclusief de kosten voor de Nationale Meeloopweek.

Implementatie
De Nationale DenkTank adviseert om in samenwerking met een voorlopig consortium te zoeken naar partnerscholen om het concept talentcoaching in een pilot te vertalen. De eerste pilot zal een jaar moeten duren en worden geëvalueerd door het ministerie van OCW en door de partnerscholen zelf.
Volgens de Nationale Denktank zijn er twee mogelijkheden om de talentcoach in de school te implementeren. De eerste is het bijscholen van de decanen tot fulltime talentcoach. Decanen krijgen in dit traject extra uren om de leerling te coachen. De tweede mogelijkheid is om een nieuwe functie binnen de school in het leven te roepen; de talentcoach. In deze opzet hoeft er niet geschoven worden met de functies binnen de school. Talentcoach stuurt kaartjes

Educatief Partnerschap Ouders & School (EPOS)
De Nationale DenkTank adviseert een Educatief Partnerschap Ouders & School (EPOS) vorm te geven. Door alle ouders meer te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind kan ieder kind beter leren en kan de school beter aansluiten op verwachtingen van de maatschappij. De Nationale DenkTank adviseert de discussie hierover te starten en wil met dit advies de aandacht vestigen op een belangrijk aspect van met name het primair onderwijs.

Probleemomschrijving
Ouders worden te weinig betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen op school. Scholen denken bij het betrekken van ouders vaak in eerste instantie aan het actief werven van ouders voor allerlei hand-en-spandiensten (organisatorisch doel) en inspraak (democratisch doel). Nog belangrijker is echter de dialoog tussen ouders en school over de ontwikkeling van het kind (pedagogisch doel). Deze vorm van ouderbetrokkenheid draagt direct bij aan het scheppen van optimale omstandigheden voor een kind om te leren. Internationaal onderzoek laat zien dat als ouders en school goed samenwerken dit een positieve invloed heeft op de leeropbrengsten en het sociaal functioneren van een kind. Momenteel is deze afstemming nog onvoldoende: de gemiddelde ouder praat minder dan een uur per jaar met de docent over zijn kind. Niet alleen de frequentie, maar met name de vorm van dit contact laat nog te wensen over. De tienminutengesprekken die ouders met docenten voeren, zijn overwegend informerend eenrichtingsverkeer van docent naar ouder.

Oplossing
“Contact met de ouders is heel belangrijk, daar ligt een deel van je voelsprieten voor wat er speelt op school en in de samenleving eromheen. Het kan het beste bereikt worden door het vertrouwen van ouders te winnen.” (schoolhoofd)
De relatie van ouders met de school moet worden ingericht als een educatief partnerschap. Dit wil zeggen dat ouders en school gelijkwaardige gesprekspartners zijn wanneer het gaat over de ontwikkeling van de leerling. Ouders worden hierbij actief gevraagd hun visie op de ontwikkeling van hun kind te geven. Dit begint al op het moment dat het kind wordt aangemeld voor de school door een intakegesprek met de ouder te houden. Hierin wordt informatie over de eigenschappen en het functioneren van het kind uitgewisseld. In dit gesprek worden ook de verwachtingen van zowel de ouders als de school over ieders rol bij het begeleiden van het kind uitgesproken, bijvoorbeeld de mate waarin ouders thuis het kind kunnen bijstaan met leren. Na deze eerste kennismaking is het belangrijk dat er regelmatig contact is tussen ouders en school. Dit kan op verschillende manieren, zoals een huisbezoek, een omgekeerd tienminutengesprek waarin de ouders het woord voeren, een ouderkamer waar ouders elkaar kunnen ontmoeten, of via regelmatig e-mailcontact. Belangrijker nog dan de vorm van contact is de houding die ouders en docenten aannemen. Deze moet gericht zijn op samenwerking, waarbij ieders expertise wordt gerespecteerd.

Talentcoaching
De arbeidsmarkt is er bij gebaat dat leerlingen een opleiding volgen en werk doen dat aansluit bij hun eigen talenten. Studiekeuzes worden nu lang niet altijd gemaakt op basis van talenten, maar op basis van imago, adviezen van ouders en kleurige wervingsfolders. Zeker de technieksector heeft hier onder te leiden. Een talentcoach heeft als doel om leerlingen zich beter bewust te laten worden van eigen talenten en de loopbaanmogelijkheden die daarbij passen. Uitgebreid kennismaken met de beroepspraktijk is hier een belangrijk onderdeel van.

Bron: Nationale DenkTank 2007